İLAN
GÖLYAKA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SIRA NO
Dosya No
BULUNDUĞU YER
PLAKA NO
CİNSİ
MODELİ ve MARKASI
MOTOR NO
ŞASİ NO
FİİLİ DURUMU
YAKIT CİNSİ
TAHMİNİ BEDELİ             KDV HARİÇ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
81030500004
Gölyaka Hükümet Konağı Otoparkı
81 EV 882
Otomobil
1993 Model Renault
R-2469389
127575
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş
BENZİN
5.600.00
1.680,00
14.02.2019
10:00
AÇIKLAMALAR:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşıtın ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Gölyaka Kaymakamlığı Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. Milli Emlak Şefliği; Gölyaka Kaymakamlığı Hükümet Konağı
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:
a) Geçici Teminatı yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz  ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları, ve Hazine   Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Türk Parası olarak yatırılacak teminatlar, Gölyaka Malmüdürlüğü Veznesine yatırılmaları,
b) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını içeren Nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale esnasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin  vergi kimlik  numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden  veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından  veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gölyaka Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Satışa konu taşınır mallar (Araçlar) ilanda bulundukları belirtilen yerlerde görülebilir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
6- Taşınır Malların, (Taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV ve Karar Pulu bedelleri ise ayrıca tahsil  edilecek olup, satışdan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, araç pulu bedeli, sigorta borcu bedeli, muayene borcu bedeli vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir. KDV Oranları: Otomobillerede %1, Minibüs, Kamyon ve Kamyonetlerde % 18' dir.
7- Satılacak araçlar mevcut halleriyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası tarfiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması  gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili  konularında idareden (Gölyaka Milli Emlak Şefliğinden) herhangi bir talepte bulunulamaz.
8- İhale ilanı, https://www.milliemlak.gov.tr/ ve https://düzce.csb.gov.tr/ adreslerinden görülebilir.
9- İrtibat: Gölyaka Milli Emlak Şefliği: Gölyaka Kaymakamlığı Hükümet Konağı Gölyaka / DÜZCE  Tel: (0380) 711 31 99
İLAN OLUNUR