T.C.
GÖLYAKAKAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
Düzce İli Gölyaka İlçesi Düzce İl Özel İdaresi projesi kapsamında Saçmalıpınar ve Hacıyakup Köylerinde toplam 5365 m2 Kilitli parke taşı (TS 2824 EN 1338 Standartlarında ) 43 m3 beton ile şevli beton dökülmesi, Malzemeli, Nakliyeli, İşcilikli olarak anahtar teslim yapılması işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
 1. İdarenin
 1. Adresi: Hükümet Konağı – Gölyaka Kaymakamlığı- GÖLYAKA/Düzce
 2. Telefon ve Faks: 0380711 44 24
 3. Mail Adresi: -
2-İhale konusu yapım işinin
 1. Niteliği türü ve miktarı: Gölyaka İlçesi Hacıyakup,Saçmalıpınar köylerinde toplam 5365 m2 Kilitli parke taşı (TS 2824 EN1338 standartlarında ) döşenmesi ve 43 m3 beton (C25/30) ile  20 cm derinlikte,20cm genişlikte Şevli beton dökülmesi.
 2. Yapılacağı yer: Gölyaka İlçesi Saçmalıpınar Köyü,Hacıyakup Köyü
        c.İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
 
        3-İhalenin
 1. Yapılacağı yer:  Gölyaka Kaymakamlığı Kaymakamlık Toplantı Salonu,
 2. Tarihi ve Saati: 19/09/ 2017 Salı günü saat 12.00’da
        4-İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
 1. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tasdik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Birlik İhale Yönetmeliğinin11.maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
 2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 4. SGK ve Vergi borcu yoktur evrakları
 5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen ve cd içinde verilen teklif mektubu
 6. Ticaret sicil gazetesi
 7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 • Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya ---Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler:
-Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile alakalı belgeler
-Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler:
 
5-İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
 6- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine istekli adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yaptırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa koyularak kapatılır. Dış zarfın üzerine istekli adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve isteklinin hangi işe ait olduğu yazılır.
B) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunların herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
7-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8-İhale dokümanına Birlik Bürosu servisinden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 1000 TL karşılığı verilmektedir. (T.C. Ziraat Bankası ı Gölyaka Şubesinde bulunan 11231658 - 5001 (İBAN NO: TR 90 0001 0008 0511 2316 5850 01)
9-İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
  10-Teklifler; 19/09/2017 tarih ve saat 12.00’a kadar Birlik Bürosuna verilebilecektir. Posta veya başka bir şekilde işleme alınmak istenen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11-İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
 12-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
 13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 14-Ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.
 15-Bu ihale de fiyat farkı verilmeyecektir.
 16-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Adem KELEŞ
                                                                                                                                             Kaymakam
                                                                                                                                             Birlik Başkanı