T.C.
GÖLYAKAKAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
Düzce İli Gölyaka İlçesi Düzce İl Özel İdaresi projesi kapsamında Hacıyakup Köyü İçme Suyu  Şebeke Hattı Yapımİşi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
 1. İdarenin
 1. Adresi: Hükümet Konağı – Gölyaka Kaymakamlığı- GÖLYAKA/DÜZCE
 2. Telefon ve Faks: 0380711 44 24
Mail Adresi: karduz.z @ hotmail.com
 1. İhale konusu yapım işinin
 1. Niteliği türü ve miktarı:Hacıyakup Köyü içme Suyu  Şebeke  Projesi  yapım  işi,  proje ve ekleri  CD ortamında verilecektir.
 2. Yapılacağı yer: Gölyaka İlçesiHacıyakupKöyüsınırları içerisi
 3. İşin süresi: Yer tesliminden itibaren80 takvim günüdür. Süre verilirken mevsimsel şartlar dikkate alındığından ek süre verilmeyecektir.
 1. İhalenin
 1. Yapılacağı yer: Gölyaka Kaymakamlığı Kaymakamlık Toplantı Salonu
 2. Tarihi ve Saati: 28/08/2018 Salı günü saat  10:00’da
 1. İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri
 1. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tasdik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Birlik İhale Yönetmeliğinin11.maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 4. Son bir ay içerisinde alınmış SGK ve Vergi borcu yoktur evrakları
 5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen ve CD içinde verilen Götürü Bedel Teklif Mektubu
 6. Ticaret Sicil Gazetesi
 7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya SanayiOdası Belgesi.
-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya ---Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler:
-Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile alakalı belgeler
-Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenilen belgeler:
J)İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onyıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; toplam sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde geçici kabulü yapılan,işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
    5- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 1. Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III. Grup 2.Mad. ve  A/IV. Grup 3. Mad. işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
 2. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü “İnşaat Mühendisliği’” benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
6-İhale,  Birlik yönetmeliğigereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
 
 7- a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine istekli adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa koyularak kapatılır. Dış zarfın üzerine istekli adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve isteklinin hangi işe ait olduğu yazılır.
    b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunların herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
8-   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9-İhale dokümanına Birlik Bürosu servisinden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 500 TL karşılığı verilmektedir. (T.C. Ziraat Bankası  Gölyaka Şubesinde bulunan 11231658 - 5001 (İBAN NO: TR 90 0001 0008 0511 2316 5850 01)
10-İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır.
11-Teklifler; 28/08/2018 tarih ve saat 10:00’a kadar Birlik Bürosuna verilebilecektir. Posta veya başka bir şekilde işleme alınmak istenen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12-İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
14-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15-Ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.
16-Bu ihale de fiyat farkı verilmeyecektir.
17- Bu işin takibi için firma tarafından, sözleşme tarihinden sonra bir hafta içerisinde şoförsüz ve yakıtsız en az 2014 model 1 adet araç  geçici kabule kadar 24 saat idare emrindeolacak şekilde tahsis edilecektir. Her türlü bakım onarım ve diğer giderler firmaya ait olacaktır. İdare yakıtı ve şoförünü karşılayacak, ücretsiz ve kirasız tahsis edilen aracı kullanacaktır.
18-Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 21-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.10.08.2018.
 
 
 
                                                                                                          Haluk ÇAKMAK
                                                                                                          Kaymakam V.
                                                                                                          Birlik Başkanı