T.C.
DÜZCE İLİ
GÖLYAKA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
 
PERSONELE DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ , 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                : Düzce İli Gölyaka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı  Gölyaka-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 711 44 24
      Faks  numarası                             : 0 (380) 711 4001
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Personele dayalı hizmet alım işi.
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı :  5 adet personel 06.02.2017- 30.06 .2017 tarihleri arası personel alımı.
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Gölyaka İlçesi Milli Eğitime bağlı okullar.
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : 06.02.2017
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : 30.06.2017
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Gölyaka  Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 02.02.2017 Perşembe  günü  Saat 14:00
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
 
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4.  İhale dosyasında  yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Gölyaka Ziraat  Bankası Şubesinde bulunan 805-11231658-5001  (İBAN NO: TR 90 000 1000 805112316585001)  nolu  hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
İdare tarafından kriter belirtilmemiştir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 150.00-TL (YüzelliTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Gölyaka Ziraat  Bankası Şubesinde bulunan 805-11231658-5001  (İBAN NO: TR 90 000 1000 805112316585001)  nolu  hesabına yatırılacaktır.
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Gölyaka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
 
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye göre  birim teklif cetveli olarak vereceklerdir.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  150  takvim günü olmalıdır.
 
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
13. İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp , ihaleyi yapıp yapmamakta, serbesttir.
 
                                                                                                               26.01.2017
 
 
                                                                                                             Adem KELEŞ
                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                             Birlik Başkanı