İHALE İLANI
 
T.C.
GÖLYAKA İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
TAŞLIK KÖYÜ İÇME SUYU İSALE  HATTI YAPIM  İŞİ
 
28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                               :Gölyaka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                                 :Gölyaka Kaymakamlığı GÖLYAKA / DÜZCE
1.3 İdarenin telefon numarası                 : 0 (380) 711 44 24
      Faks  numarası                                : 0 (380) 711 44 24
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                         : Taşlık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi                                               
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı         : Ekli CD’de projeleri olan Taşlık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                     : Taşlık Köyü-Gölyaka / DÜZCE
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                    : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün
  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                     : Sözleşme tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati   :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                    : Gölyaka Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                     : 27.04.2017    Saat 10:00
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sırasıyla teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
a) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli  Gölyaka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Ziraat Bankası Gölyaka Şubesinde bulunan 805 - 11231658 - 5001 (İBAN NO: TR 90 0001 0008 0511 2316 5850 01) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.2. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.3. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihi itibariyle son 3 ay içinde düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihi itibariyle veya son 1 ay içinde düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.5. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.6.İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
6.7- Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.8- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.8.1.İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağını taahhüt eden istekli yetkilisi tarafından kaşe ve imzalı belgeyi idareye ibraz edecektir. İhale uhdesinde kalan istekli idare ile sözleşme aşamasına geldiğinde teknik personel taahhütnamesini belgeleri ile birlikte  idareye verecektir.
 
1- İnşaat Mühendisi                             1 Kişi              
           
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak için istekliler 500,00.-TL (Beşyüz TürkLirası) karşılığında aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edilecektir. Dosya bedeli T.C. Ziraat Bankası ı Gölyaka Şubesinde bulunan 11231658 - 5001 (İBAN NO: TR 90 0001 0008 0511 2316 5850 01) nolu hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Gölyaka Kaymakamlığı, Gölyaka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi Götürü bedel üzerinden verecektir.İhale sonucu, üzerine ihale kalan istekliye anahtar teslimi toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecek ve sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (Yüzde Üç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmez.
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.