T.C.
GÖLYAKA KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
26506 sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.ci maddesi hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Gölyaka Hükümet Konağı 2. Kat
Gölyaka DÜZCE
b)Telefon ve faks numarası
:
0380-7114424
c) Elektronik Posta Adresi
:
karduz.z@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer
:
www.golyaka.gov.trve Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
 
1 adet 2017 model binek araç alımı
b)Teslim yeri
:
Düzce ili Gölyaka ilçesi
c)Teslim tarihi
:
 
Sözleşmeye müteakip 10 (on) gün içerisinde araç teslim edilecektir.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer                              
:
Gölyaka Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b)Tarihi ve saati
:
18/12/2017-  saat 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı (yakıt emisyonu, sarfiyat ve konfor açısından ) teklife göre belirlenecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölyaka Kaymakamlığı İhale Komisyonuna elden teslim edilebilecektir.

8. İstekliler tekliflerini, toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

10. Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
         Adem KELEŞ
Kaymakam
          Birlik Başkanı